Plant Reference

  •  

    ระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำกร่อยด้วยระบบ RO ขนาดกำลังการผลิต 5,000 m³/day บริษัท กิจการร่วมค้าไทยพานิชนาวา ณ อบต. ชัยมงคล จ. สมุทรสาคร - 2016