Technology

 • ระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทิ้งโดยใช้ UF system (Reuse Effluence Treatment)
 • ระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินโดยใช้ MF system
   
 
 ทำไมต้อง MF/UF 
MF/UF membrane ได้มีการพัฒนาขนานกันมากับ RO membrane ทั้งในด้านประสิทธิภาพใช้งานและคุณภาพน้ำที่ผลิตได้ที่ดีขึ้น อีกทั้งระบบผลิต MF/UF ได้รับการออกแบบให้เดินระบบผลิตน้ำได้อย่างต่อเนื่องและโดยอัตโนมัติ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันด้านราคาระบบผลิตน้ำที่ย่อมเยาว์กว่าเดิมในอดีตมาก จึงทำให้ MF/UF มีความเหมาะสมในการใช้งานและสามารถแข่งขันได้กับระบบผลิตน้ำใช้น้ำบริโภคด้วยระบบแบบเดิม ๆ อันได้แก่ระบบผลิตน้ำประปาโดยใช้ถังตกตะกอนชนิดต่าง ๆ และการกรองทราย เป็นต้น ด้วยข้อดีข้อเด่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของระบบ MF/UF โดยมีหลังการเบื้องต้นและคุณลักษณะเด่น ดังต่อไปนี้
 
 หลักการเบื้องต้นของ MICROFILTRATION / ULTRAFILTRATION SYSTEM Microfiltration(MF)/Ultrafiltration(UF)  
เป็นเทคโนโลยีการกรองน้ำละเอียดชนิดหนึ่งโดยกรองได้ละเอียดถึงระดับกรองเชื้อโรคออกจากน้ำได้ผ่านเมมเบรนชนิด hollow fiber membrane ซึ่งในปัจจุบันนี้วัสดุที่ใช้ทำเมมเบรน MF/UF มีด้วยกันหลายชนิดได้แก่ PVC หรือ PVDF ซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติทนต่อสารเคมีได้ทั้งช่วงกรดและด่างได้เป็นอย่างดี
 
 การเลือกใช้งานระหว่าง MF หรือ UF จะขึ้นกับการพิจารณาเลือกความละเอียดในการกรอง 
 • Microfiltration (MF) เหมาะที่จะนำมาใช้งานกับผลิตน้ำบริโภคหรือน้ำใช้ อันได้แก่
  - การผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำดิบที่เป็นน้ำผิวดิน เช่น น้ำแม่น้ำ น้ำบ่อ หรือน้ำคลอง เป็นต้น
  - การผลิตน้ำกรอง (Pretreatment) จากน้ำทะเลก่อนส่งป้อนเข้าระบบ Sea water RO เพื่อผลิตน้ำประปาในลำดับถัดไป
  MF สามารกรองน้ำได้ละเอียดต่ำกว่า 0.2 ไมครอนได้ จึงสามารถกรอง อนุภาค, คอลลอยด์ รวมทั้งจุลชีพ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก ๆได้เกือบทั้งหมด ได้แก่ เพรียง, แพลงตอน, ยีสต์, รา, สาหร่ายสีเขียว, แบคทีเรีย ยกเว้นไวรัส ซึ่งการกรองแยกไวรัสออกจากน้ำนั้นต้องใช้หน่วยกรองที่ละเอียดยิ่งขึ้นได้แก่ UF, NF หรือ RO เป็นต้น
 • Ultrafiltration (UF) นำมาใช้ผลิตน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค อันได้แก่
  - การผลิตน้ำประปาจากน้ำทิ้งหลังการบำบัดน้ำเสีย (Reuse effluence treatment) โดยสามารถกรองให้อนุภาคปนเปื้อนออกจากน้ำได้ละเอียดถึง 0.03 ไมครอน ซึ่งเป็นช่วงการกรองที่ละเอียดมาก กล่าวคือ สามารถกรองไวรัสได้ด้วย ดังแสดงช่วงการกรองไว้ใน chart ข้างล่างนี้
  - ใช้เป็น Pretreatment สำหรับน้ำดิบที่เป็นน้ำทะเลเพื่อผลิตน้ำกรองป้อนเข้าระบบ SWRO สำหรับผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลได้เช่นกัน
  - การผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำดิบที่เป็นน้ำผิวดิน ได้เช่นเดียวกับ MF แต่จะมีรอบในการทำความสะอาดเมมเบรนถี่บ่อยกว่า MF เนื่องจากมีช่วงการกรองที่ละเอียดกว่า MF นั้นเอง
  ทั้งนี้เนื่องจากการกรองของ MF/UF ค่อนข้างละเอียดมาก จึงควรมีหน่วย Pretreatment ให้แก่ MF/UF ด้วย เพื่อลดภาระจากการกรองหยาบออกไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการกรองสูงสุดได้ อันได้แก่ หน่วยกรองทรายแบบหลายชั้น (Multimedia filter) หรือ หน่วยกรอง Activated carbon หรือโดยใช้ Bag filter ขนาด micron rate 300 ไมครอน เป็น Pre-filtration เป็นต้น

 

MF/UF unit ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ Valve part และ Module part โดย Valve part ประกอบไปด้วย วาล์วควบคุมและอุปกรณ์เครื่องมือวัดที่จำเป็นทั้งหมดรวมทั้งชุดควบคุมพร้อมด้วยหน่วยสมองกล ในขณะที่ Modules part ได้แก่ Membrane module และระบบท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อสำหรับชุด module

 

 คุณลักษณะเด่นของระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทิ้งโดยใช้ UF system (Reuse Effluence Treatment)  

 • ลดน้ำใช้โรงงานด้วยการน้ำทิ้งกลับมาใช้เป็นน้ำประปาใหม่ (Minimize water use by reuse effluence)
 • ระบบ Reuse effluence treatment จะมี Operating cost ไม่เกิน 5.5 Baht/m3 และมีค่า Pay back period ไม่เกิน 1.5 ปี
 • คุณภาพน้ำที่ผลิตได้มีความสะอาดสูง โดยมีค่าความขุ่นของน้ำต่ำกว่า 0.5 NTU โดยเป็นค่าที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานน้ำประปาถึง 10 เท่า ซึ่งกำหนดไว้ให้ค่าความขุ่นน้ำประปามีค่าไม่เกิน 5 NTU)
 • ลดความยุ่งยากเรื่องคนผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากระบบผลิตจะทำงานอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ (ยกเว้นช่วงเวลาที่ต้องทำ CIP หรือการล้างระบบครั้งใหญ่)
 • ประหยัดเนื้อที่ใช้งานใช้โดยระบบผลิตน้ำ Reuse จะใช้เนื้อที่เพียง 50-75 % ของระบบผลิตน้ำประปาทั่วไป
หมายเหตุ 
Operating cost ประกอบด้วย ค่าการกินกระแสไฟฟ้า, ค่าใช้จ่ายสารเคมี และค่าวัสดุกรอง ได้แก่ UF module และ Pre-filter media ต่าง ๆ
 
 คุณลักษณะเด่นของระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินโดยใช้ MF system
 • ระบบ Reuse effluence treatment จะมี Operating cost ไม่เกิน 4.5 Baht/m3
 • คุณภาพน้ำที่ผลิตได้มีความสะอาดสูงกว่าระบบผลิตน้ำประปาแบบเดิม ๆ ทั่วไป โดยมีค่าความขุ่นของน้ำต่ำกว่า 0.5 NTU โดยเป็นค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานน้ำประปาถึง 10 เท่า ซึ่งกำหนดไว้ให้ค่าความขุ่นน้ำประปามีค่าไม่เกิน 5 NTU)
 • ลดความยุ่งยากเรื่องคนผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากระบบผลิตจะทำงานอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ (ยกเว้นช่วงเวลาที่ต้องทำ CIP หรือการล้างระบบครั้งใหญ่)
 • ประหยัดเนื้อที่ใช้งานใช้โดยระบบผลิตน้ำประปาโดยใช้  MF จะใช้เนื้อที่เพียง 50-75 % ของระบบผลิตน้ำประปาทั่วไป
หมายเหตุ 
Operating cost ประกอบด้วย ค่าการกินกระแสไฟฟ้า,ค่าใช้จ่ายสารเคมี และค่าวัสดุกรอง ได้แก่ MF module และ Pre-filter media ต่าง ๆ